Kangoeroeklas

Vanuit onze schoolvisie willen we streven naar het aanbieden van onderwijs op maat van ELK kind. De kinderen met leermoeilijkheden, maar ook de kinderen met leervoorsprong of de snellerende kinderen moeten voldoende tijd en aandacht krijgen.
We willen hen de optimale kansen bieden om te groeien, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel vlak.

In de kangoeroeklas zitten kinderen, die snellerend of meer- of hoogbegaafd zijn. Het accent ligt op het aanbieden van uitdagingen.

Snellerende kinderen hebben vaak andere interesses dan hun klasgenoten, daarom willen we hun nieuwsgierigheid blijven prikkelen door binnen ons aanbod in te spelen op hun behoeftes.

Het is voor hen niet evident om tijdens het klasgebeuren studievaardigheden te ontwikkelen. Het leren gebeurt vaak ‘vanzelf’ en kost weinig/geen inspanning. Deze kinderen leren niet alleen sneller, ze verwerken de aangeboden leerstof ook vaak op een andere manier. Optimaliseren van de leer- en studievaardigheden is een noodzaak.

Het is belangrijk dat snellerende kinderen zich ook leren inspannen voor moeilijkere opdrachten en leren omgaan met het maken van fouten en met falen. We streven ernaar hen in contact te laten komen met ontwikkelingsgelijken, zodat hun sociaal/emotioneel welbevinden verhoogd wordt en zij zich ‘samen-anders’ voelen.

We willen hun werkhouding verbeteren om onderpresteren te verhinderen, hen leren samenwerken, oplossingsmethodes verwoorden en delen met anderen.

De activiteiten zijn een middel om hun oplossend denkvermogen te activeren.

Facebook

Brief CLB

Engagementsverklaring 

KIVA school

Kiesreglement van de schoolraad