Schoolraad

Wat is de schoolraad

De schoolraad is een advies- en overlegorgaan tussen de verschillende betrokken partijen binnen de school. Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en GO! ouders dragen participatie hoog in het vaandel. De schoolraad is de manier om met elke groep die deel uitmaakt van de school samen te zitten.

Iedere school heeft een schoolraad waar, onder meer, ook ouders in kunnen participeren om van hun school een aangename en leerrijke plek te maken voor hun kinderen.

De leden van de schoolraad

De leden van de schoolraad zijn afkomstig uit drie geledingen (betrokken partijen)

Op 1 april 2017 werden de schoolraden voor de Tiense GO!-scholen opnieuw samengesteld.

 • drie ouders (voorzitter)
 • drie personeelsleden
 • twee gecoöpteerde leden uit het lokale sociale, economische of culturele milieu (bv. de plaatselijke middenstandsvereniging, theatergroep, ...)

De directeur is ook aanwezig op de vergaderingen van de schoolraad. Elk lid van de schoolraad heeft één stem. De directeur heeft geen stemrecht, maar heeft wel een adviserende rol.

De schoolraad is dus als volgt samengesteld:

De drie ouders en de drie personeelsleden worden voor een periode van vier jaar verkozen door middel van officiële verkiezingen, georganiseerd door de directeur van de school waarvoor de schoolraad dient verkozen te worden.

 • De ouders blijven aangesteld in de schoolraad, ook als hun kinderen intussen de school verlaten hebben.
 • De personeelsleden beëindigen hun lidmaatschap in de schoolraad wanneer ze niet meer werken op de school waar ze verkozen waren als vertegenwoordiger van het personeel.

De twee gecoöpteerde leden worden uit de ingezonden kandidaturen gekozen door de ouders en de personeelsleden.

Hoe kunt u als ouder deenlemen aan de schoolraad?

U bent een enthousiaste ouder die zich graag wil inzetten voor de school waar uw kind les volgt. U wil graag lid worden van de schoolraad. Zoals we daarnet al aangegeven hebben zijn er om de 4 jaar verkiezingen. Het kan gebeuren dat u dus even geduld moet hebben tot de nieuwe verkiezingen plaatsvinden. U kunt dan uw kandidatuur indienen voor de nieuw te verkiezen schoolraad.

Kiesreglement schoolraad 2020-2021

De schoolraad en zijn bevoegdheden

De schoolraad is een advies- en overlegorgaan. De bevoegdheden van de schoolraad zijn dan ook vooral gericht op advies en overleg. Hoe definiëren wij advies en overleg in deze context?

 • Een advies is een document waarin de schoolraad een niet-bindend standpunt geeft aan de directeur van de school, de algemeen directeur of de raad van bestuur van de scholengroep. Het is een met argumenten onderbouwde mening van de schoolraad over een bepaald onderwerp. De schoolraad kan op eigen initiatief ook een advies geven aan de directeur van de school, de algemeen directeur of de raad van bestuur van de scholengroep.
 • Een overleg is een interactief gesprek tussen de directeur van de school en de schoolraad. De schoolraad kan ook een afvaardiging sturen. Het overleg kan plaatsvinden tijdens de schoolraad; dan wordt dit opgenomen in het verslag. Het overleg kan ook op een ander moment gevoerd worden. Er wordt dan een apart verslag van gemaakt dat op de volgende schoolraad voorgelegd moet worden.

Advies aan de directeur

 • De algemene organisatie van de school.
 • De werving van leerlingen of cursisten.
 • De organisatie van extra muros en parascolaire activiteiten.
 • Het schoolbudget.
 • Het schoolwerkplan.

Advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur.

 • De toewijzing van het mandaat van directeur.
 • De programmatie van het studieaanbod.
 • De schoolinfrastructuur.
 • De organisatie van het leerlingenvervoer.

Overleg met de directeur.

 • Het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket.
 • De organisatie van niet-lesgebonden opdrachten.
 • Welzijn en veiligheid op school.
 • Het schoolreglement.

Rechtstreeks verkozenen uit de ouders

 • Mevr. Karen Veroeveren
 • Mevr. Viana Hamgham
 • Mevr. Kinnaer Cleo

Rechtstreeks verkozenen uit de personeelsleden

 • Dhr. Kristof Geerts
 • Mevr. Marleen Govaerts
 • Dhr. Werner Kempeneers

Coöptatie uit de lokale SEC-milieus

 • Dhr. Georges Baeten
 • Dhr. Johan Vleminckx

Onze leerlingenraad

Elke jaar houden wij verkiezingen voor onze leerlingenraad. De leerlingen vergaderen dan op vastgestelde tijdstippen en kunnen voorstellen doen ter verbetering van het schoolklimaat.


Facebook

Brief CLB

Engagementsverklaring 

KIVA school

Kiesreglement van de schoolraad